Opinie, stanowiska


Opublikowano: 2016-03-19


Opinia Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP dotycząca projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2007/2004, rozporządzenie (WE) nr 863/2007 i decyzję Rady 2005/267/WE

Opinia przyjęta na posiedzeniu w dniu 15 marca 2016 r.


  1. Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP (KSZUE) popiera rozpoczęcie prac nad projektem rozporządzenia oraz działania mające na celu wzmocnienia ochrony granic zewnętrznych UE.

  2. Wątpliwości KSZUE budzi możliwość interwencji unijnej straży granicznej nawet wbrew woli zainteresowanego państwa członkowskiego. Zdaniem KSZUE w dalszych pracach nad rozporządzeniem powinno się wypracować takie mechanizmy, które z jednej strony zapewnią pomoc państwu, które nie jest w stanie sprostać efektywnej kontroli, z drugiej jednak nie będą powodowały naruszenia suwerennych praw danego państwa do ochrony własnej granicy.

  3. Zdaniem KSZUE decyzja o podjęciu interwencji w państwie członkowskim przez Europejską Straż Graniczną (ESG) powinna być podejmowana w oparciu o decyzję wykonawczą Rady, a nie Komisji. Takie rozwiązanie gwarantowałoby możliwość udziału w tej decyzji zainteresowanego państwa członkowskiego i przedstawienie przez niego argumentów. Współdziałanie przy podejmowaniu takiej decyzji przez Radę i Komisję (jako projektodawcy) przyczyniłoby się także – w ocenie KSZUE – do wzmocnienia mandatu do działania ESG.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95