Opinie, stanowiska


Opublikowano: 2016-02-18

List do Przewodniczącego Donalda Tuska w związku z propozycją umocnienia roli parlamentów narodowych poprzez wprowadzenie mechanizmu „czerwonej kartki”

(Tłumaczenie robocze Kancelarii Sejmu)

Jego Ekscelencja
Donald Tusk
Przewodniczący Rady Europejskiej

Szanowny Panie Przewodniczący!

Jako przewodniczący komisji do spraw europejskich parlamentów narodowych, z wielkim zainteresowaniem śledzimy negocjacje między Wielką Brytanią a UE. Nasze szczególne zainteresowanie wzbudza propozycja przepisów mających na celu wzmocnienie roli ustawodawców krajowych.

Nie da się niczym zastąpić demokratycznej legitymacji ustawodawców krajowych. Jednak rolą parlamentów narodowych państw członkowskich jest nie tylko przybliżanie obywateli państw członkowskich do Europy i UE. Parlamenty narodowe odgrywają także istotną rolę w transpozycji prawodawstwa UE do prawa krajowego. I choć każde państwo ma własne procedury kontroli unijnego prawodawstwa i działań rządów państw członkowskich w UE, wyrażamy potrzebę bardziej bezpośredniego uczestniczenia w procesach decyzyjnych UE. Nasza bardziej spersonalizowana ocena wpływu prawodawstwa UE na nasze kraje oraz informacje zwrotne w sprawie różnych aktów UE otrzymywane od naszych wyborców powinny mieć wymiar bardziej bezpośredni i operacyjny.

Pomysł większego zaangażowania parlamentów narodowych w proces legislacyjny UE poprzez system „czerwonej kartki” stworzyłby dla Komisji podwójną możliwość sprawdzania konieczności zgłaszanych propozycji, jak również weryfikowania przestrzegania zasad pomocniczości i proporcjonalności, przez to czyniąc UE bardziej skuteczną, a w rezultacie pozwoliłby na unikanie niepotrzebnych obciążeń prawnych dla naszych przedsiębiorców i obywateli. Próg 55% ogólnej liczby głosów parlamentów narodowych oraz dłuższy okres na podejmowanie działań znacznie wzmocni nasze kompetencje w obszarze demokratycznego nadzoru. To uczyni ten instrument skutecznym, łatwym w stosowaniu i miejmy nadzieję, że będzie często wykorzystywany w najbliższym czasie.

Wierzymy, że parlamenty narodowe mogą znacząco wpłynąć na konkurencyjność UE, a także odegrać pozytywną rolę w zbliżaniu Unii do jej obywateli.

W związku z powyższym, popieramy nowe propozycje dotyczące wzmocnienia roli ustawodawców krajowych w procesie decyzyjnym UE.

Z poważaniem,

Kalle Palling, Przewodniczący Komisji ds. UE, Riigikogu, Estonia
Gediminas Kirkilas, Przewodniczący Komisji ds. UE, Seimas, Litwa
Averof Neofytou, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Europejskich, Cypr
Marek Rocki, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i UE, Senat, Polska
Lolita Čigāne, Przewodnicząca Komisji ds. UE, Saeima, Łotwa


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95