Opinie, stanowiska


Opublikowano: 2007.07.30

Wystąpienie senatora Marka Rockiego podczas posiedzenia Senatu w dniu 26 lipca. Senator przedstawił sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o sporcie kwalifikowanym i niektórych innych ustaw.

Panie Marszałku, Wysoki Senacie, Panie Ministrze,

Zanim przystąpię do omawiania projektu ustawy, pozwolę sobie na kilka uwag dotyczących prawnej struktury polskiego sportu. Zgodnie z obowiązującymi ustawami, kultura fizyczna jest częścią kultury narodowej. Jej celem jest dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie, a cele te są realizowane poprzez: wychowanie fizyczne, sport, rekreację ruchową i rehabilitację ruchową.

System sportu – w omawianym dzisiaj zakresie – opisują dwie ustawy: ustawa o kulturze fizycznej (UKF) z 1996 roku oraz ustawa o sporcie kwalifikowanym (UoSK) z 2005 roku. Pierwsza z nich była wielokrotnie nowelizowana – wystarczy wspomnieć, że na 67 artykułów 36 jest uchylonych.

Najwyraźniej przepisy obu ustaw trzeba czytać łącznie, bo wzajemnie się uzupełniają. Jednocześnie są one ze sobą w pewnych miejscach sprzeczne. I tak, choć obie w swych rozdziałach drugich opisują „strukturę organizacyjną”, to definicja „zawodnika” występuje zarówno w UoKF (art. 3 pkt 6: zawodnikiem jest osoba uprawiająca określoną dyscyplinę sportu), jak i w UoSK (art. 3 pkt 5: do określenia z UoKF dodaje jeszcze konieczność posiadania licencji uprawniającej). Podobnie – na dwa sposoby – zdefiniowano współzawodnictwo sportowe.

O konieczności czytania tych dwóch ustaw łącznie świadczy poniższe zestawienie:

 • UoKF określa, czym jest klub sportowy (w tym szczególny: klub uczniowski)
 • UoKF: definiuje związek sportowy: trzy kluby oraz niezrzeszeni – 15 osób (może być stowarzyszeniem – np. AZS – lub związkiem stowarzyszeń, tu nawiązanie do ustawy o stowarzyszeniach), ale:
 • UoSK definiuje polski związek sportowy jako związek sportowy, który przynależy do organizacji międzynarodowej zrzeszającej krajowe organizacje sportowe z minimum 40 krajów i 3 kontynentów
 • UoSK opisuje PKOL (art. 27), natomiast UoKF opisuje Polski Komitet Paraolimpijski (art. 12)
 • W UoSK (art. 3 pkt 1) zdefiniowana jest kadra narodowa, z kolei w UoKF (art. 3 pkt 10) – kadra narodowa osób niepełnosprawnych.

Historia omawianej dzisiaj ustawy zaczęła się w czerwcu 2006 roku. Premier Kazimierz Marcinkiewicz przedłożył Marszałkowi Sejmu Markowi Jurkowi projekt zmian w obu ustawach, które miały na celu:

 1. naprawę błędów legislacyjnych w UoSK i UoKF,
 2. zwiększenie roli Trybunału Arbitrażowemu do Spraw Sportu przy PKOL i zmniejszenie kompetencji ministra ds. sportu,
 3. zmianę części przepisów w UoSK (np. dotyczących obowiązku powoływania spółek kapitałowych zarządzających sprawami związku sportowego).

Ustawa uchwalona przez Sejm w lipcu 2007 roku w znaczącej części nie zawiera propozycji rządowych z czerwca 2006 r. i jednocześnie zawiera propozycje poselskie nie proponowane wcześniej przez rząd. I tak:

 1. wprowadzono przepisy upoważniające organy stanowiące samorządu terytorialnego do określania warunków i trybu wspierania sportu kwalifikowanego oraz przyznawania wyróżnień i nagród trenerom oraz działaczom sportowym (punkty 1 i 10 ustawy sejmowej),
 2. zmieniono zasady wyrażania zgody na utworzenie polskiego związku sportowego (PZS) poprzez zmianę katalogu załączników do wniosku o utworzenie związku (dodano: szczegółowy opis dyscypliny sportu oraz wykaz klubów prowadzących działalność w tej dyscyplinie), przy czym wprowadzono możliwość odmowy zgody na utworzenie PZS, jeśli dyscyplina nie znajduje się w wykazie tworzonym przez ministra,
 3. zniesiono obowiązek tworzenia spółki kapitałowej prawa handlowego, wprowadzając utworzenie takiej spółki jako możliwość,
 4. zmieniono tryb powoływania arbitrów do Trybunału Arbitrażowego przy Polskim Komitecie Olimpijskim, a także kompetencje tegoż Trybunału i ministra,
 5. nadano status PZS stowarzyszeniom: wędkarstwa sportowego, działającego w zakresie sportów lotniczych, modelarstwa kołowego i pływającego (w tym przypadku chodzi o Ligę Obrony Kraju), doprecyzowano przepisy dotyczące Komisji ds. Zwalczania Dopingu w Sporcie (wskazując liczbę jej członków),
 6. zmieniono podstawę określania świadczeń dla olimpijczyków: z przeciętnego wynagrodzenia na kwotę bazową (w taki sposób, by nie zmienić łącznych obciążeń budżetu),
 7. wprowadzono zmiany w zasadach uprawiania żeglarstwa.

Pozostałe poprawki mają charakter legislacyjny, to znaczy porządkujący pojęcia, odniesienia do przepisów, itp.

Poprawki odnoszące się do żeglarstwa zostały wprowadzone do ustawy o kulturze fizycznej. Propozycja Sejmu dotyczy zmiany w zakresie obowiązku posiadania „stosownego dokumentu” (powszechnie nazywanego „patentem żeglarskim”) uprawniającego do uprawiania żeglarstwa. Do tej pory bez patentu można było żeglować łodziami o długości kadłuba nieprzekraczającej 5 metrów lub mocy silnika mniejszej niż 5 kW. Sejm zaproponował, aby limity te podnieść odpowiednio na 7 i pół metra oraz 10 kW.

W tym miejscu warto dodać, że UoKF w zakresie „bezpieczeństwa” spośród wielu dziesiątek sportów opisuje w szczególny sposób: żeglarstwo, alpinizm, alpinizm jaskiniowy, strzelectwo, nurkowanie i sporty motorowe.

Dokumentu („patent”) jest potrzebny jedynie w przypadku: alpinizmu jaskiniowego, strzelectwa, nurkowania i żeglarstwa.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu na posiedzeniu w dniu 6 lipca zapoznała się z projektem ustawy o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym i niektórych innych ustaw (druk 494A) i zaproponowała wprowadzenie następujących poprawek o charakterze legislacyjnym:

 1. odrzucenie poprawki wniesionej przez Sejm w przepisie dotyczącym zadań PZS (Sejm proponował zamkniętą listę zadań, a poprzednio sformułowano je jako „w szczególności….”),
 2. poprawkę legislacyjną dotyczącą art. 1 w pkt. 13 (zastąpienie wyrazu „orzeczenie” słowem „postanowienie”),
 3. uzupełnienie katalogu statków wymienianych w art. 3 pkt 3 o statki o napędzie innym niż żaglowy lub mechaniczny (np. wiosłowe),
 4. w pkt 4 i 6: zmiany brzmienia art. 53a ust. 11 oraz art. 53a ust. 6 nowelizowanej ustawy (poprawki legislacyjne, tzn. zmieniające słowa, ale nie stan prawny),
 5. zmianę wprowadzającą przepis przejściowy dla zachowania ważności dokumentów potwierdzających kwalifikacje do uprawiania żeglarstwa (pkt 5 nowelizacji).

Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95