Opinie, stanowiska


Na tej stronie publikowane są opinie, stanowiska
i komentarze senatora Marka Rockiego dotyczące
aktualnych wydarzeń w życiu politycznym, gospodarczym
i społecznym kraju, które leżą w obszarze
działalności lub zainteresowań senatora.

Opinie środowisk naukowych na temat GMO

Zapraszam do nowej sekcji w dziale „Opinie”, w której będę prezentować opinie, uwagi i polemiki środowisk naukowych na temat zagadnienia organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) » wejdź

 • (2018.07.11) Pytania i poprawki do ustaw: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. » wejdź

 • (2016.07.03) Uwagi do projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym » wejdź

 • (2016.03.13) Opinia Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP dotycząca projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2007/2004, rozporządzenie (WE) nr 863/2007 i decyzję Rady 2005/267/WE » wejdź

 • (2016.02.17) List do Przewodniczącego Donalda Tuska w związku z propozycją umocnienia roli parlamentów narodowych poprzez wprowadzenie mechanizmu „czerwonej kartki” » wejdź

 • (2015.05.31) Uwagi do „Paktu dla Nauki” w zakresie dotyczącym akredytacji » wejdź

 • (2015.05.22) Uwagi do „Programu rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r.” – do części III „Diagnoza szkolnictwa wyższego” oraz części V „Deregulacja w systemie szkolnictwa wyższego” » wejdź

 • (2011.09.27) Cała Polska czyta ze zrozumieniem… tzw. „poprawkę Rockiego” » wejdź

 • (2011.09.18) Poprawka do projektu ustawy o udostępnianiu informacji publicznej zgłoszona przez senatora Rockiego na posiedzeniu w dniu 14 września 2011 r. » wejdź

 • (2011.04.03) Polemika prof. Marka Rockiego z krytyką ustawy o VoD wyrażoną przez redaktora Leszka Szymowskiego w numerze 13 (1088) „Najwyższego Czasu!” z 26 marca 2011 r. » wejdź

 • (2011.03.28) Polemika prof. Marka Rockiego z artykułem „Mitologia wyższa” autorstwa Magdy Papuzińskiej, który ukazał się w numerze 10 (2797) tygodnika „Polityka” z dnia 5 marca 2011 r. » wejdź

 • (2009.03.15) Komentarze prof. Marka Rockiego odnośnie propozycji zgłoszonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dokumentach „Reforma studiów” oraz „Nowy model kariery akademickiej” » wejdź

 • (2008.11.17) Wystąpienie senatora Marka Rockiego wygłoszone podczas posiedzenia Senatu w dniu 6 listopada 2008 r. w ramach debaty na temat ustawy o służbie cywilnej, uchwalonej przez Sejm RP na 26. posiedzeniu w dniu 24 października » wejdź

 • (2007.07.30) Wystąpienie senatora Marka Rockiego podczas posiedzenia Senatu w dniu 26 lipca 2007 r.. Senator przedstawił sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o sporcie kwalifikowanym i niektórych innych ustaw » wejdź

 • (2007.07.29) Wystąpienie wygłoszone podczas porannej części obrad Senatu w dniu 26 lipca 2007 r., w związku z debatą nad ustawą o zmianie nazwy Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie » wejdź

 • (2007.07.20) Wystąpienie senatora Marka Rockiego wygłoszonego podczas konferencji prasowej Platformy Obywatelskiej, która odbyła się 20 lipca i była poświęcona podsumowaniu 365 dni rządów Jarosława Kaczyńskiego. Wystąpienie Marka Rockiego dotyczyło opinii Premiera w sprawie szkolnictwa wyższego » wejdź

 • (2007.07.14) Komentarz do artykułu „Na prywatnych uczelniach brakuje liderów” autorstwa Magdaleny Kuli, który ukazał się w „Rzeczpospolitej”, w dniu 6 lipca 2007 r.: Praktycznie rzecz biorąc „amnestia maturalna” nie ma nic wspólnego z poziomem nauczania w dobrych uczelniach wyższych » wejdź

 • (2007.07.14) Komentarz do artykułu „Krótsze studia dla prymusów”, który ukazał się 9 lipca w „Dzienniku”: Rewolucyjne zmiany zapowiadane przez „Dziennik” jako planowane przez resort nauki i szkolnictwa wyższego, a mające dać możliwość najzdolniejszym studentom zdobywania tytułu magistra w mniej niż pięć lat są rewolucyjne, bo przywracają stan sprzed dwóch lat! » wejdź

 • (2007.05.31) Problemy jakości w edukacji – wystąpienie prof. Marka Rockiego podczas Konferencji Programowej Platformy Obywatelskiej, 26 maja 2007 r. » wejdź

 • (2007.05.15) Problemy jakości w edukacji – wystąpienie senatora Marka Rockiego na Konferencji Programowej Platformy Obywatelskiej RP pt. „Inwestowanie w kapitał ludzki i rozwój sektora wiedzy w Polsce”, Łódź, 11 maja 2007 roku » wejdź

 • (2007.05.10) Wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konsumentów i konkurencji oraz ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych przedłożony Senatowi w dniu 9 maja 2007 r. przez senatora Marka Rockiego. » wejdź

 • (2007.03.28) Uwagi do „rządowego projektu ustawy o utworzeniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju” » wejdź

 • (2007.03.04) Uwagi do „Założeń do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym” » wejdź

 • (2006.12.02) Opinia w sprawie projektu ustawy o nauce pracy i promocji zatrudnienia oraz przedsiębiorczości młodzieży, przedłożonego przez grupę senatorów reprezentowaną przez senatora Adama Bielę » wejdź

 • (2006.12.01) Opinia na temat projektów dwóch rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 października 2006 r. – rozporządzenia w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz rozporządzenia w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki » wejdź
Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95