Biografia / Publikacje

Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej.

A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM
STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA HABILITOWANEGO


1. Oryginalne opublikowane prace twórcze:

 1. "Model ekonometryczny jako narzędzie analizy i prognozy utargu dziennego w zakładzie gastronomicznym" Handel Wewnętrzny, nr 6/1980, str. 31-35
 2. "On the certain method of solution of the Hellwig problem". Referaty na konferencję: "Problemy budowy i estymacji dużych modeli ekonometrycznych", w Polanicy Zdroju. Uniwersytet Łódzki, 1980
 3. "Metody doboru zmiennych objaśniających w modelach ekonometrycznych jako zadania programowania matematycznego" SGPiS, 1981, rozprawa doktorska
 4. "O pewnym zadaniu liniowego programowania całkowitoliczbowego jako metodzie doboru zmiennych objaśniających" Przegląd Statystyczny, nr 1-2/1982, str. 90-94
 5. "Własność koincydencji i zmienne katalityczne w doborze zmiennych przy pomocy zadania programowania zero-jedynkowego" Przegląd Statystyczny, nr 1-2/1983, str. 33-40
 6. "O wykorzystaniu metody grupowego rozwiązywania przykładów w nauczaniu ekonometrii" Studia i Materiały COMSE, tom 51/ 1984, str. 24-31
 7. "Metoda prognozowania współczynników chłonności procesów produkcyjny" na I Konferencję "Modele makroekonomiczne i Planowanie", Instytut Cybernetyki i Zarządzania SGPiS i Instytut Gospodarki Narodowej, 1985
 8. "Modele makroproporcji gospodarczych" Prace i Materiały Instytutu Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, 1986, Zeszyt 11, współautor części I wraz z: J. Bugą, J. Chmielem, K. Barteczką, G. Kerstenem, W. Michałowskim, A. Tabeau, udział własny 15%
 9. "O pewnym mierniku jakości wielorównaniowych modeli ekonometrycznych" Materiały Studialne Seminariów Instytutu Ekonometrii, Instytut Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, 1986, nr 9
 10. "O klasycznych miarach jakości modeli ekonometrycznych" Materiały Studialne Seminariów Instytutu Ekonometrii, Instytut Cyberenetyki i Zarządzania SGPiS, 1986, nr 10
 11. "Elementy korelacyjnej teorii ekonometrii" Prace i Materiały Instytutu Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, 1987, Zeszyt 16
 12. "Uogólniony współczynnik zbieżności" w: "Problemy budowy i zastosowania modeli ekonomicznych", SGPiS, 1987

2. Podręczniki, skrypty:

 1. "Ekonometria praktyczna", skrypt, Oficyna Wydawnicza SGH, 2000, drugie wydanie: 2002

3. Inne publikacje:

 1. "Konferencja naukowa pt. Metody budowy wieloletnich planów na szczeblu centralnym i sposoby sterowania ich realizacją" Wiadomości Statystyczne, GUS, nr 2, 1984, współautorzy K. Barteczko i A. Tabeau
 2. "II Konferencja naukowa: Modele Makroekonomiczne i Planowanie" Wiadomości Statystyczne, GUS, nr 7, 1985, współautor K. Barteczko

4. Nie publikowane prace, w tym oczekujące na publikację, prace projektowe, doświadczalno-konstrukcyjne, ważniejsze ekspertyzy:

 1. "Wybrane metody i techniki planistyczne do pracowania planu rocznego", rozdział w pracy zbiorowej: "Ramowa metodyka i zasady opracowania rocznego planu przedsiębiorstwa przemysłowego w warunkach reformy gospodarczej" Instytut Przemysłu Maszynowego ORGMASZ, 1981, udział własny 15%
 2. "Modelowanie procesów planistycznych szczebla centralnego w warunkach reformy gospodarczej" maszynopis powielony, Instytut Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, 1983, współautor wraz z: J.Bugą, J.Chmielem, K.Barteczką, G.Kerstenem, W.Michałowskim, A.Tabeau, udział własny 15%
 3. "Kierunki racjonalizacji obsługi transportowej CPWI" maszynopis powielony, Instytut Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, 1984, współautor wraz z: D.Kalińskim, J.Ostaszewskim, M.Szczypą, udział własny 50%
 4. "Kierunki racjonalizacji obsługi transportowej CPWI - część II: Algorytmy optymalizacyjne" maszynopis powielony, Instytut Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, 1985, współautor wraz z: A.Jarząbkiem i A.Tabeau, udział własny 50%
 5. "Instrukcja użytkowania algorytmu transportowego dla sporządzania rozdzielnika zadań transportowych dla zakładów CPWI" maszynopis powielony, Instytut Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, 1985
 6. "Podmodel ekonomiczny modelu typu Bachue dla Polski" w "Demo - ekonometryczny model typu Bachue dla Polski", maszynopis powielony, Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, 1985, współautor A.Tabeau, udział własny 50%
 7. "Założenia do gry ekonomicznej HORN-2", maszynopis powielony, Podyplomowe Studium Pedagogiczne - Metodologiczne SGPiS, 1986
 8. "Modele do ćwiczeń z konstruowania jednorównaniowych modeli ekonometrycznych", maszynopis powielony, Podyplomowe Studium Pedagogiczne - Metodologiczne SGPiS, 1986
 9. "Założenia do ćwiczeń z ekonometrii z wykorzystaniem monitorów ekranowych i EMC" maszynopis powielony, Podyplomowe Studium Pedagogiczne - Metodologiczne SGPiS, 1986
 10. "Estymacja parametrów opisowych części szczegółowej charakterystyki sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw transportu samochodowego", maszynopis powielony, Instytut Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, 1986, współautor B.Kielak, udział własny 50%
 11. "Wstępna próba analizy logicznej i empirycznej weryfikacji zależności między wskaźnikami sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw transportu samochodowego", maszynopis powielony, Instytut Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, 1986
 12. "Badanie liniowości postaci funkcyjnej związków regresyjnych pomiędzy zmiennymi opisującymi sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw transportu samochodowego" maszynopis powielony, Instytut Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, 1986
 13. "Symulacyjna wersja podmodelu ekonomicznego modelu typu Bachue", maszynopis powielony, Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, 1986, współautor A.Tabeau, udział własny 50%
 14. "Matematyczne modele zjawisk ekonomicznych w grze Supermarkety", maszynopis powielony, Podyplomowe Studium Pedagogiczne - Metodologiczne SGPiS, 1986

B. PRACE WYKONANE PO UZYSKANIU STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA HABILITOWANEGO

1. Oryginalne opublikowane prace twórcze:

 1. „Bayesowska estymacja wielorównaniowych modeli ekonometrycznych” Prace i Materiały Instytutu Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, 1988, Zeszyt 15, stron 100, współautor wraz z: W. Bijakiem i Z. Zjawin-Winkowską, udział własny: rozdział I, strony 10-57.
 2. „O sumie prognoz dokonywanych na podstawie jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego” w: „Problemy współczesnej gospodarki światowej”, Opracowania i Monografie SGPiS, 1988, Zeszyt 199, str. 108-113.
 3. „O klasycznych miarach jakości modeli ekonometrycznych”. Zbiór referatów na Konferencję Jubileuszową ICiZ, SGPiS, 1988, str. 47-60.
 4. „O współczynniku produktywności środków trwałych”, VI konferencja Modele Makroekonomiczne i Planowanie, IciZ SGPiS, 1989, str. 71-82.
 5. „O zapisie korelacyjnym wielorównaniowych modeli ekonometrycznych”, Przegląd Statystyczny, nr 3/1990, współautor A.Tabeau, udział własny 50%.
 6. „Zmiany strukturalne a problem bezrobocia województwa łomżyńskiego na tle kraju” artykuł w publikacji pt. „Kierunki restrukturyzacji regionu łomżyńskiego”, Fundacja Promocji Rozwoju im. Edwarda Lipińskiego, 1995, str. 141-157.
 7. „Reforma studiów a obciążenia dydaktyczne pracowników SGH” rozdział w: „Zmiana systemu kształcenia ekonomistów w Polsce na przykładzie Szkoły Głównej Handlowej” Publikacja wybranych opracowań z projektu badawczego nr 1 P 110 098 05 kierowanego przez prof. dr hab. E.Adamowicz, SGH, 1995, str. 98-109.
 8. „Kwantyfikacja ankietowych danych jakościowych dla produkcji przemysłu w Polsce”, współautor A.Tabeau, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, zeszyt 2/1995, str. 135-154, SGH, udział własny 50%.
 9. „Ocena zróżnicowań regionalnych za pomocą wskaźnika syntetycznego”, współautor rozdziału w „Rozwój regionalny Polski 1990-1995. Raport diagnostyczny” Zespół Zadaniowy d/s Rozwoju Regionalnego w Polsce, 1996, udział własny 50%.
 10. „Ocena wpływu wprowadzenia odpłatności za studia dzienne na strukturę przychodów uczelni na przykładzie SGH” rozdział w: „Współpłatność za studia dzienne” praca zbiorowa pod redakcją J. Woźnickiego, Instytut Spraw Publicznych, 1997, str. 89-112.
 11. „Podsumowanie wyników realizacji projektu” rozdział w: „Współpłatność za studia dzienne” praca zbiorowa pod redakcją J. Woźnickiego, Instytut Spraw Publicznych, 1997, współautorzy R.Z. Morawski, J. Woźnicki, str. 133-148, udział własny 33%.
 12. „Ocena wpływu wprowadzenia odpłatności za studia dzienne na strukturę przychodów uczelni w warunkach obowiązywania nowej Konstytucji RP na przykładzie SGH w Warszawie i ART w Olsztynie” rozdział w: „Współpłatność za studia dzienne – część druga” praca zbiorowa pod redakcją J. Woźnickiego, Instytut Spraw Publicznych, 1998, str. 101-112.
 13. „Struktura i organizacja szkoły wyższej” rozdział w monografii „Model zarządzania publiczną instytucją akademicką”, praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Woźnickiego, Instytut Spraw Publicznych, 1999, współautor Jerzy Woźnicki, str. 49-64, udział własny 50%.
 14. „Zasoby szkoły wyższej” rozdział w monografii „Model zarządzania publiczną instytucją akademicką”, praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Woźnickiego, Instytut Spraw Publicznych, 1999, współautor Piotr Węgleński, str. 65-74, udział własny 80%.
 15. „Systemy informacyjne w zarządzaniu szkołą wyższą”, rozdział w monografii „Model zarządzania publiczną instytucją akademicką”, praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Woźnickiego, Instytut Spraw Publicznych, 1999, str. 267-280, udział własny 100%.
 16. „Koszty kształcenia w szkołach wyższych w Polsce. Model kalkulacyjny kosztów kształcenia”, praca zbiorowa, Instytut Współczesnych Problemów Cywilizacji, 1999, udział własny 20%.
 17. „Miękkie wskaźniki stanu gospodarki”, rozdział w „Statystyczne i ekonometryczne metody badania krótkookresowych zmian stanu gospodarki”, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, Zeszyt 60, 1999, str. 107-128.
 18. „Symulacyjne badanie wrażliwości modeli miękkich na zmiany w specyfikacji indykatorów”, referat w materiałach konferencji: „Rozwój regionalny – problemy i ujęcia ilościowe”, Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Ekonomiczny, 1999, str. 114-122.
 19. „Ekonomika, osnowannaja na znanijach, kak wyzow ekonomiczieskomu uniwersitietskomu obrazowaniju”, referat w materiałach konferencji: „XXI wiek: razwitie finansow w usłowijach rynka i probliemy podgotowki scpecjalistow” Finansowaja Akademija pri Prawitielstwie Rossijskoj Federacji, Moskwa, 2002, str. 373-377
 20. “Calculation of outlays necessary to maintain public higher education in Poland in the year 2003”, Congress of Political Economists, The Fourteenth Annual International Conference, Mexico City
 21. “Polish Tertiary Economic Education System – Current Situation and Development Prospects”, Finansowaja Akademija pri Prawitielstwie Rossijskoj Federacji, Moskwa, 2004
 22. „Statistical and mathematical aspects in undertaking rankings: Lessons deriving from Polish practice”, Konferencja IREG-1, International Ranking Expert Group, Waszyngton, 2004
 23. “Аспирантура в Главной Комерческой Школе как пример пермаментного обучения”, referat, współautorzy J.Ostaszewski, J.Nowakowski, (udział własny 30%), Moskwa 2005, Finansowaja Akademija pri Prawitielstwie Rossijskoj Federacji
 24. “Polish Rankings: Some Mathematical Aspects”, Higher Education in Europe, vol. 30, No. 2, Jun 2005, str. 173-181, European Centre for Higher Education (UNESCO-CEPES)
 25. “Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a Konstytucja”, referat opublikowany w „Nowe prawo: szanse i zagrożenia dla szkolnictwa wyższego”, str. 75-76, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2005 (dodatkowo redakcja całości publikacji)
 26. „Model miękki jakości dla uczelni wyższych”, referat opublikowany w „”Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych”, SGH, 2007
 27. „Miękki wskaźnik stanu koniunktury w przemyśle” referat opublikowany w „Koniunktura gospodarcza – 20 lat doświadczeń Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”, str. 363-374, Szkoła Główna Handlowa, 2008
 28. „Stan kształcenia statystyków w raportach Polskiej Komisji Akredytacyjnej” referat na konferencji „Metody oceny jakości nauczania” opublikowany w „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 280”, str. 161-166, Uniwersytet Łódzki 2013
 29. „Jakość kształcenia ekonomistów w świetle prac PKA”, rozdział w publikacji pokongresowej „Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych”, IX Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa, PTE, 2015.

2. Podręczniki, skrypty:

 1. „Elementy informatyki dla uczniów szkół podstawowych” Wydawnictwo Edukacyjne, 1993 (książka zalecana przez MEN do użytku szkolnego i wpisana do zestawu książek pomocniczych do nauki informatyki na poziomie klasy VIII szkoły podstawowej, numer w zestawie 211/93, w 1997 drugie wydanie).
 2. „Elementy ekonometrii. Materiał pomocniczy dla studentów II roku Centrum Edukacji Gospodarczej”, skrypt, CEG SGH, 1993
 3. „Wykłady i ćwiczenia z ekonometrii stosowanej dla studiów magisterskich uzupełniających”, skrypt, Oficyna Wydawnicza SGH, 1995
 4. „Jak studiować w SGH? Poradnik dla studentów”, współautor J.Bitner, Oficyna Wydawnicza SGH, 1998, udział własny: rozdział „Na czym polega studiowanie w SGH”, str. 14-20.
 5. „Ekonometria praktyczna”, skrypt, Oficyna Wydawnicza SGH, 2000, drugie wydanie: 2002.

3. Inne publikacje:

 1. „Dotacja: koszt czy cena kształcenia”, referat opublikowany w: „Finansowanie i zarządzanie szkolnictwem wyższym. Polska – Holandia”, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, 1996
 2. „O idei współpłatności za studia wyższe”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, nr 9/97, str. 48-63, współautorzy R.Z. Morawski i J. Woźnicki, udział własny 33%.
 3. „Higher education co-financing coupled with individual credit as an instrument increasing access to and flexibility of higher education” współautorzy R.Z. Morawski i J. Woźnicki, Higher Education, Information Bulletin of The Program for Reform of Higher Education and Scientific Research of The Institute of Public Affairs, nr 3/1997, udział własny 33%.
 4. „Mit szczególnej troski”, współautorzy R.Z. Morawski, J. Woźnicki, „Forum Akademickie”, nr 3/1997, udział własny 33%.
 5. „Czy studia są bezpłatne?”, PARLAMENT Gazeta Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, numer 1, 1997
 6. „Prowokacja?”, Forum Akademickie, nr 4/1998
 7. „Jak dzielić dotację?”, Forum Akademickie, nr 7-8/1998
 8. „Czy kredyty studenckie mogą coś zmienić?”, Rzeczpospolita, nr 110 z 12 maja 1998 r., artykuł zamówiony do działu „Opinie”.
 9. „Uczelnia na rynku informacji”, Rzeczpospolita, 26 czerwca 2000 r.
 10. „Edukacja Ekonomiczna”, redakcja całości książki oraz rozdział „Podsumowanie”, VII Kongres Ekonomistów Polskich, tom VI. Dom Wydawniczy Bellona, 2001
 11. „Ekonomista w środowisku innowacyjnym XXI wieku”, Konferencje i Seminaria Przedkongresowe PTE, redakcja naukowa zeszytu, PTE, 2001
 12. „Przesłanki wprowadzenia dwustopniowych studiów ekonomicznych w Polsce”, współautor S.Macioł (udział własny 50%), w: „Wymiar europejski studiów ekonomicznych w Polsce”, Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 16-17 maja 2003 r. w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Warszawa, 2003
 13. „Minister określi wszystko” , Rzeczpospolita, 24 października 2004 r. (przedruki w „Gazecie SGH” i „Niezależnym Miesięczniku Studentów „Magiel”)
 14. „O kierunkach w standardach kształcenia: głos w dyskusji nad propozycjami Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego”, współautor S. Macioł (udział własny 50%), e-Mentor, nr 4, 2004, str. 4-9
 15. „O roli, znaczeniu i metodologii rankingów uczelni wyższych”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, wykłady inauguracyjne, zeszyt 7, 2004
 16. „Gdy popyt przerasta podaż”, Rzeczpospolita, 6 stycznia 2005 r.
 17. „Trzeba dać uczelniom swobodę rekrutacji”, Rzeczpospolita, 17 lipca 2007 r.
 18. „Jakość kształcenia ekonomicznego”, współautorzy M. Ratajczak, A. Muszyński, Biuletyn PTE, nr 1/2008
 19. Publikacja pokongresowa pt. „Edukacja ekonomiczna dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu”, PTE, 2015

Prace nie publikowane, w tym oczekujące na publikację, prace projektowe, doświadczalno-konstrukcyjne, ważniejsze ekspertyzy:

 1. „Estymatory klasy R i ich własności stochastyczne. Część I”, maszynopis powielony, Instytut Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, 1988, współautorzy: W. Marcinkowska-Lewandowska, A. Tabeau, E.M. Syczewska, udział własny 40%
 2. „System informacyjno-informatyczny dla potrzeb prognozowania rozwoju budownictwa”, maszynopis powielony, Instytut Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego ORGBUD, 1989, współautorzy: M. Kolupa, J. Kaja, T. Michalski, J. Biskup, E. Zawadzki, udział własny 25%
 3. „Czynniki wzrostu gospodarczego dla Polski”, maszynopis powielony, Instytut Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, 1989, współautorzy: J. Rogowski, A. Tabeau, udział własny 33%.
 4. „Estymatory klasy R i ich własności stochastyczne. Część II”, maszynopis powielony, Instytut Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, 1989, współautor E.M. Syczewska, udział własny 50%
 5. „Rachunki symulacyjne wskaźnika produktywności środków trwałych przemysłu”, Instytut Gospodarki Narodowej, 1989, współautorzy: A. Tabeau i E. Tabeau, udział własny 33%
 6. „Próba wykorzystania funkcji produkcji typu CES dla określenia czynników wzrostu na przykładzie budownictwa”, Instytut Gospodarki Narodowej, 1989, współautorzy: A. Tabeau i E. Tabeau, udział własny 33%
 7. „Identyfikacja ograniczeń wzrostu gospodarczego Polski”, Instytut Gospodarki Narodowej, 1990, współautorzy: A. Tabeau i E. Tabeau, udział własny 33%
 8. „Wskaźniki koniunktury dla wybranych obszarów gospodarki”, Instytut Gospodarki Narodowej, 1990, współautorzy: M. Kozłowski, A. Tabeau i E. Tabeau, udział własny 25%
 9. „Wybrane modele gospodarki narodowej. Część I i II”, Instytut Gospodarki Narodowej, 1990, współautorzy: K. Barteczko, J. Buga, T. Kuszewski, A. Tabeau, udział własny 20%
 10. „Estymatory klasy R i ich własności stochastyczne. Część III”, Instytut Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, 1990, współautor E.M. Syczewska, udział własny 50%
 11. „Proces reprodukcji majątku trwałego w skali makroekonomicznej - próba rachunków symulacyjnych”, Instytut Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, 1990, współautor E.M. Syczewska, udział własny 50%
 12. „Ekspertyza dotycząca reakcji gospodarki narodowej na wprowadzenie narzutu ekologicznego od paliw”, Centrum Usług i Doradztwa Ekonomicznego „Strategia”, 1990, współautor A. Tabeau, udział własny 50%
 13. „Model miękki CENY - PŁACE - CENY”, Instytut Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, 1990, współautorzy: M. Kozłowski, A. Tabeau i E. Tabeau, udział własny 25%.
 14. „Metody estymacji modeli ekonometrycznych przy warunku koincydencji”, badania własne SGPiS, 1990, współautor A. Tabeau, udział własny 50%
 15. „Metody i techniki analiz przestrzennych na przykładzie analizy czynników kształtujących procesy umieralności w Polsce w latach osiemdziesiątych”, Centrum Usług i Doradztwa Ekonomicznego „Strategia”, 1990, współautorzy: A. Tabeau i E. Tabeau, udział własny 33%
 16. Recenzja rozprawy doktorskiej E. Szczepańskiej-Grużlewskiej pt. „Numeryczne aspekty ekonometrycznych zastosowań teorii macierzy brzegowych”, promotor prof. dr hab. M. Kolupa, SGH, 1990
 17. Recenzja wydawnicza rozprawy habilitacyjnej Józefa Rogowskiego pt. „Modele miękkie. Teoria i zastosowanie w badaniach ekonomicznych”, Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego, Dział Wydawnictw Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, 1990
 18. „Wskaźniki ostrzegawcze dla wybranych obszarów gospodarki”, grant finansowany przez MEN, 1991, współautor A. Tabeau, udział własny 50%
 19. „Wskaźniki koniunktury dla gospodarki i jej wybranych obszarów”, grant finansowany przez KBN, 1991, współautor A. Tabeau udział własny 50%
 20. „Analiza przestrzenno-czasowa bezrobocia i zmian strukturalnych w przemyśle w okresie 1990-1991”, Instytut Gospodarki Narodowej, 1991
 21. Recenzja rozprawy doktorskiej i wydawnicza monografii E. Tabeau pt. „Kwantyfikacja i zróżnicowanie terytorialne społeczno-ekonomicznych uwarunkowań umieralności ludności Polski w latach 1980-1987”, 1991, promotor prof. dr hab. J. Jóźwiak
 22. „Wskaźniki koniunktury dla gospodarki i jej wybranych obszarów”, grant finansowany przez KBN, 1992, współautorzy: T. Kuszewski, E.M. Syczewska, A. Tabeau, udział własny 25%
 23. Recenzja podręcznika K. Święcickiego i A. Walata pt. „Szkolny słownik informatyki” dla Polskiej Oficyny Wydawniczej BGW, 1992
 24. Recenzja habilitacyjna Andrzeja Radzio (dorobek i rozprawa pt. „Kompensatory różnicowe - studium teoretyczne”, Monografie i opracowania, nr 344, SGH, 1992)
 25. „Stabilność modeli miękkich na przykładzie wskaźników koniunktury dla wybranych obszarów gospodarki”, referat na konferencję „Modelowanie procesów rozwojowych w gospodarce” Instytutu Rozwoju i Badań Strategicznych, 1992
 26. „Specjalne metody estymacji modeli ekonometrycznych”, badania statutowe SGH, 1993, współautor A. Tabeau, udział własny 50%
 27. „Zapotrzebowanie na usługi dydaktyczne polskich szkół biznesu do roku 2000”, Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundusz Współpracy, 1993, współautor J. Wójcik, udział własny 50%
 28. Recenzja artykułu A. Zeliasia pt. „Selected Problems in Econometric Modelling and forecasting Socio-Economic Phenomena” opublikowanego przez Statistics in Transition, No. 2, 1993
 29. „Specjalne metody estymacji modeli ekonometrycznych”, SGH, grant finansowany przez KBN, 1994, współautor A. Tabeau, udział własny 50%
 30. „Metody kwantyfikacji ankietowych danych jakościowych i ich zastosowanie do przewidywania koniunktury”, badania statutowe SGH, 1994, współautor A. Tabeau, udział własny 50%
 31. „Main Problems with Estimating Cost in Higher Education” referat na seminarium „Organisational Changes in Universities” Programme on Institiutonal Management in Higher Education OECD, Warszawa, 1994
 32. „Zasadnicze problemy związane z kosztami edukacji wyższej”, referat na polsko-amerykańskim seminarium „Zarządzanie współczesną szkołą wyższą”, Kraków - Przegorzały, Uniwersytet Jagielloński, 1994
 33. „Komputeryzacja zarządzania współczesną szkołą wyższą”, wykład inauguracyjny na Ogólnopolskim Seminarium KADMIUM’95, Kraków - Przegorzały, Uniwersytet Jagielloński, 1995
 34. „Modelowy obraz organizacji studiów w SGH w świetle analizy studenckich wyborów zajęć”, w: „Problemy wdrażania reformy systemu kształcenia w SGH. V etap badań”, Centrum Pedagogiczne SGH, 1995, współautor W. Krawcowicz
 35. Recenzja ofert na realizację Projektu Badawczego Zamawianego ustanowionego przez Wojewodę Częstochowskiego pt.: „Program restrukturyzacji regionu częstochowskiego”, dla KBN, 1995
 36. Recenzja opracowania pt.: „Wileńska Szkoła Biznesu i Zarządzania - Projekt”, Inicjatywa Akademicka Wschód, autorzy: zespół pod kier. Z. Matkowskiego, 1995
 37. „Analiza rynku pracy”, praca zbiorowa napisana w ramach projektu Tempus JEP-09026-95, Instytut Ekonometrii SGH 1996, (wersja angielska: „Job Market Analysis”), współautor rozdziału: 1.1 „Struktury szkolnictwa wyższego w Polsce przed i po 1990 r.” str. 1-27 (udział własny 50%), autor rozdziału 1.3 „Wymagania rynku pracy stawiane absolwentom studiów technicznych z elementami ekonomii i zarządzania” str. 72-105
 38. „Nabór kandydatów, drożność studiów i struktura kształcenia w SGH – możliwości i uwarunkowania”, w: „Problemy wdrażania reformy systemu kształcenia w SGH. VI etap badań”, Centrum Pedagogiczne SGH, 1996, współautor W. Krawcowicz, udział własny 50%
 39. Recenzja opracowania MEN pt. „Założenia długofalowej polityki edukacyjnej państwa ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kształcenia na poziomie wyższym” , 1996, współautor W. Krawcowicz, udział własny 50%
 40. Recenzja ofert na realizację Projektu Badawczego Zamawianego ustanowionego przez Ministra Gospodarki pt. „Zmiany strukturalne w polskiej gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw”, dla KBN, 1997
 41. „Przekształcenia własnościowe w sferze nauki i szkolnictwa wyższego (wybrane zagadnienia)”, w: „Problemy wdrażania reformy systemu kształcenia w SGH. VII etap badań”, Centrum Pedagogiczne SGH, 1997, współautor W. Krawcowicz, udział własny 50%
 42. „Zasoby kadrowe SGH – analiza danych ilościowych”, rozdział w: „Doskonalenie systemu kształcenia w SGH” , badania statutowe ORSE, SGH, 1997, współautor B. Minkiewicz, udział własny 50%
 43. „Analiza symulacyjna skutków wprowadzenia kredytów studenckich”, ekspertyza dla Zespołu Roboczego ds. Kredytów Studenckich powołanego przez Ministra Finansów, 1998
 44. „Rola finansów i budżetu instytucji akademickiej w zarządzaniu przez jakość”, Instytut Spraw Publicznych, 1998, współautor H. Adamiak, rozdział dotyczący SGH w publikacji złożonej do druku, udział własny 50%
 45. „Zaangażowanie jednostek dydaktycznych SGH w proces promowania absolwentów – ocena stanu, uwarunkowania, wnioski” rozdział pracy w: „Studenci Szkoły Głównej Handlowej (postawy, aspiracje, umiejętności)”, Centrum Pedagogiczne SGH, 1998, str. 47-64, współautor W. Krawcowicz, udział własny 50%
 46. „Model symulacyjny wirtualnej jednowydziałowej szkoły wyższej” Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, 1998, współautorzy: M. Podgórska, M. Trzeciak, udział własny 33%
 47. Recenzja rozprawy doktorskiej: Michael Du Ponte „Foregin Direct Investment in Transitional Economies: A Case Study of China and Poland”, The Australian National University, 1998
 48. „Wybrane problemy modelowania miękkiego”, badania statutowe, SGH, 1998, współautor P. Kuszewski, udział własny 50%
 49. Recenzja kiążki: „Rozwój regionalny. Problemy i wyzwania”, praca zbiorowa pod redakcją A. Bociana, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Ekonomiczny, 2000
 50. Recenzja książki: „Rozwój regionalny. Cele i metody”, praca zbiorowa pod redakcją A. Bociana, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczny, 2001
 51. Recenzja książki: K. Barteczko i A. Bociana „Modelowanie regionalnych strategii finannsowych”, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Ekonomiczny, 2002
 52. Recenzja książki: „Rozwój regionalny a wzrost gospodarczy”, praca zbiorowa pod redakcją A. Bociana, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Ekonomiczny, Białystok, 2002
 53. Recenzja książki: „Prognozowanie i symulacje gospodarcze. Ćwiczenia. Przykładowe modele i analizy empiryczne”, praca zbiorowa pod redakcją A. Bociana, Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok, 2002
 54. „Między rewolucja a tradycją” , referat na Zjazd Nadzwyczajny PTE, 23 X 2003
 55. „Oszacowanie budżetowych nakładów finansowych niezbędnych dla pokrycia kosztów studiów stacjonarnych w uczelniach państwowych w Polsce”, referat na Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, Gdańsk, 2003
 56. Recenzja książki: „Prognozowanie i symulacje makroekonomiczne” Krzysztof Barteczko, Andrzej F. Bocian, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2004
 57. Recenzja pracy zbiorowej „Rozwój regionalny a procesy globalizacji” pod redakcją A.F. Bociana, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2004
 58. Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr hab. Józefa Rogowskiego dla potrzeb Uniwersytetu w Białymstoku, 2005
 59. Redakcja materiałów z ogólnopolskiego seminarium „Nowe prawo: szanse i zagrożenia dla szkolnictwa wyższego”, publikacja Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2005
 60. Recenzja opracowania Centrum im. Adama Smitha „Raport otwarcia. Społeczeństwo – gospodarka – państwo. 2005 / 2006”, 2006
 61. Recenzja ksiązki „Modele prognozowania i symulacji gospodarczych”, Krzysztof Barteczko, Andrzej F. Bocian, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczny, 2006
 62. Recenzja rozprawy doktorskiej Beaty Madras-Kobus pt. „Metody analizy i prognozowania rozwoju sektora bankowego w Polsce”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Bociana w Katedrze Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Gospodarczego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku, 2006 (obrona odbyła się w kwietniu 2007 r.)
 63. Recenzja dorobku Georga Kiliana w związku z postępowaniem o nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2006
 64. Recenzja opracowania Centrum im. Adama Smitha „Raport otwarcia. Społeczeństwo – gospodarka – państwo. 2006 / 2007”, 2007
 65. Recenzja dorobku dr hab. L. Balcerowicza w związku z postępowaniem o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego na wniosek Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Prawa i Administracji, 2007
 66. Recenzja dorobku Ireny Szewińskiej w związku z postępowaniem o nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, 2007
 67. Recenzja ksiązki „Podlasie – strategia zmian”, pod red. A. Bociana, 2007
 68. Recenzja dorobku prof. dr hab. Ryszarda Tadeusiewicza w związku z postępowaniem o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2007
 69. Recenzja rozprawy doktorskiej Piotra Kowalczuka pt. „Sezonowość stóp zwrotu z akcji a struktura inwestorów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Białymstoku, 2008
 70. Recenzja dorobku prof. dr hab. Jerzego Buzka w związku z postępowaniem o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2010
 71. Recenzja rozprawy doktorskiej Izabeli Kijeńskiej-Dąbrowskiej „Increased specialization versus increased integration of the public research centres in Poland – a study of three types of entities in technical and engineering sciences”, Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH, 2010
 72. Recenzja dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Dekompozycje wielowymiarowe w agregacji predykcyjnych modeli Data Mining” dr Ryszarda Szupiluka, Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH, 2014
 73. Recenzja dorobku Claude-Louis Gallien w związku z postepowaniem o nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2014
 74. „Matematyka i informatyka w świetle prac PKA”, referat na Konferencji Władz Uczelnianych Matematyki i Informatyki, Politechnika Warszawska, 2014
 75. „Charakterystyka kształcenia w uczelniach na terenach górskich w świetle prac PKA”, V Międzynarodowe Forum Górskie, Zakopane, 2014
 76. Recenzja opracowania „Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy” wykonanego przez Centrum Adama Smitha dla województwa opolskiego, 2014
 77. Recenzja książki „E-edukacja w praktyce – wyzwania i bariery”, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2015
 78. „Quality assurance in Higher Education in Theory and Parctice”, referat na konferencji „Economic Challenges for Higher Education in the Central and Eastern Europe”, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków, 2015


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka D±browskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95