AktualnościOpublikowano: 27.07.2017

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej


26 lipca rano Senator poprowadził posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej podczas którego rozpatrzono:

  • Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenia (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów. Komisja przyjęła opinię wskazującą na niekorzystne skutki dla polskiego sektora transportu i przekazała tę opinię w dialogu politycznym instytucjom UE,
  • Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczącej delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego. W tej sprawie Komisja przyjęła opinie wskazującą na sprzeczność proponowanych rozwiązań z zasadą pomocniczości. Skutkiem tej opinii było kolejne posiedzenie Komisji, odbyte wspólnie z Komisją Infrastruktury, na którym odbyło się pierwsze czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości. Projekt przyjęty przez połączone Komisje będzie przedmiotem uchwały Senatu. Komisja przyjęła też dodatkową opinię wskazującą na sprzeczność z zasadą proporcjonalności. Ta opinia została przekazana w dialogu politycznym instytucjom UE,
  • zalecenie Rady w sprawie krajowego programu reform Polski na 2017 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2017 r.,
  • wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego zapewniającego dostęp do informacji, procedur, usług wsparcia i rozwiązywania problemów oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 1024/2012,
  • wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konkurencji w transporcie lotniczym, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 868/2004,
  • wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniający dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do raportowanych uzgodnień transgranicznych,
  • wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski program rozwoju przemysłu obronnego mającego na celu wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przemysłu obronnego UE.

Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95