AktualnościOpublikowano: 26.07.2017

Posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz posiedzenie łączone


25 lipca Senator przewodniczył posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, które związane było ze spotkaniem z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Panamy oraz w krajach dodatkowej akredytacji: Republice Dominikańskiej, Republice Haiti, Republice Hondurasu, Republice Nikaragui, Republice Salwadoru, Republice Gwatemali oraz Belize Leszkiem Białym oraz ze spotkaniem z kandydatką na stanowisko ambasador nadzwyczajnej i pełnomocnej Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Austrii Jolantą Różą Kozłowską. Kandydaci na ambasadorów przedstawili wizje swych misji, a senatorowie zadawali pytania dotyczące m.in. Polonii i spraw gospodarczych.

Tegoż dnia Senator przewodniczył wspólnemu posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej podczas którego połączone komisje po dyskusji pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie dnia 9 marca 2017.

Wieczorem 25 lipca Senator przewodniczył posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej podczas którego Komisja zajmowała się:

  • wnioskiem dotyczącym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe. Komisja poparła proponowane rozwiązania, ale z uwzględnieniem uwag Rządu,
  • wnioskiem dotyczącym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenia (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów. W tej sprawie Komisja odroczyła podjęcie decyzji do dnia następnego, aby móc zapoznać się z uzasadnieniem ewentualnego podważenia zasady pomocniczości. W przekonaniu Komisji propozycje podważają zasadę proporcjonalności,
  • wnioskiem dotyczącym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczącej delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego. Konkluzja dyskusji w tej sprawie była identyczna jak w przypadku rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie 561/2006,
  • wnioskiem dotyczącym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 i rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 w celu dostosowania ich do zmian w sektorze. W tym przypadku Komisja przyjęła opinię, która będzie przekazana Rządowi i instytucjom UE w dialogu politycznym,
  • wnioskiem dotyczącym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/1/WE w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy. W tym przypadku Komisja poparła proponowane rozwiązania.

Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95