AktualnościOpublikowano: 31.05.2017

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej


31 maja rano senator Rocki przewodniczył 106. posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP, podczas którego rozpatrzono:

  • Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 182/2011 ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję. Po dyskusji, głosowaniem 6 „za” i 5 „przeciw”, Komisja przyjęła stanowisko krytyczne dla proponowanych zmian. W świetle uzasadnienia rozporządzenia, jeśli Komisja Europejska skierowałaby projekt aktu wykonawczego do komitetu odwoławczego (składającego się z przedstawicieli państw członkowskich), to absencja lub brak aktywności na posiedzeniu nie blokowałby podjęcia decyzji. Miało to służyć aktywnemu udziałowi przedstawicieli państw w podejmowaniu decyzji i zapobieganiu obstrukcji, która powodowała konieczność podejmowania decyzji przez Komisję Europejską. Proponowano także aby wyniki głosowania były jawne. Przeciwnicy zmian argumentowali, że wzmocni to pozycję Komisji.
  • Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE. Komisja po dyskusji przyjęła uchwałę wskazującą na złamanie zasady pomocniczości.
  • Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadania organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu zapewnienia skuteczniejszego egzekwowania reguł konkurencji i należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Komisja poparła proponowane zmiany.

Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95