AktualnościOpublikowano: 16.02.2017

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej


15 lutego senator Rocki poprowadził 88. posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, podczas którego Komisja zajmowała się:

  • wnioskiem odnośnie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, określającej procedurę powiadomień w odniesieniu do systemów zezwoleń i wymogów dotyczących usług oraz zmieniającej dyrektywę 2006/123/WE i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym. Komisja poparła stanowisko rządu.
  • wnioskiem dotyczącym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski system informacji o podróży oraz zezwolenia na podróż (ETIAS) i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 i (UE) 2016/1624. Także w tym przypadku Komisja poparła stanowisko rządu.
  • wnioskiem dotyczącym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenia (WE) nr 987/2009 dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004. W tym przypadku Komisja przyjęła opinię wskazującą na niekorzystne dla RP rozwiązania i przekazała tę opinię w dialogu politycznym instytucjom UE.
  • wnioskiem dotyczącym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie analizy proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów. Komisja poparła proponowane rozwiązania.
  • wnioskiem dotyczącym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2013/36/UE w odniesieniu do podmiotów wyłączonych, finansowych spółek holdingowych, finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, wynagrodzeń, środków i uprawnień nadzorczych oraz środków ochrony kapitału. Także w tym przypadku Komisja poparła projekt dyrektywy.
  • wnioskiem dotyczącym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1889/2005. Ten dokument także zyskał poparcie Komisji.
  • wnioskiem dotyczącym decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii. Po długiej dyskusji i wyjaśnieniach przedstawiciela Ministerstwa Finansów Komisja poparła projekt decyzji.

Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95