AktualnościOpublikowano: 31.01.2017

Posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej


31 stycznia senator Rocki poprowadził dwa posiedzenia senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Na pierwszym posiedzeniu Komisja spotkała się z JE Andrzejem Kanthakiem, ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Republice Południowej Afryki oraz krajach dodatkowej akredytacji: republikach Botswany, Namibii, Mozambiku, Zimbabwe, Zambii, Malawii, królestwach Lesotho i Suazi.

Na drugim posiedzeniu Komisja rozpatrzyła:

  • Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych uzupełniających koncesje handlowe dostępne na mocy układu o stowarzyszeniu
  • Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej
  • Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych zobowiązań wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość
  • Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do stawek podatku od wartości dodanej stosowanego do książek, gazet i czasopism
  • Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym

Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95