AktualnościMaj 2016 r.

Opublikowane: 29.05.2016
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
24 maja senator Rocki przewodniczył 37. posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, podczas którego przedstawiciel Ministerstwa Finansów przedstawił opinię rządu na temat Komunikatu Komisji Europejskiej skierowanego do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczącego planu działania w sprawie VAT. Następnie Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym, a także wnioski dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (zmiana dotyczy Gruzji i Ukrainy).

Opublikowane: 25.05.2016
Posiedzenie Zarządu Głównego AZS
21 maja senator Rocki poprowadził ostatnie przed tegorocznym Zjazdem AZS posiedzenie Zarządu Głównego. Senator poinformował, że w związku z wygranymi przez niego wyborami na rektora SGH nie będzie ponownie kandydować na stanowisko Prezesa Zarządu Głównego AZS. Zebrani przyjęli informacje o przygotowaniach do Zjazdu oraz zatwierdzili sprawozdanie finansowe ZG AZS za 2015 rok.

Opublikowane: 25.05.2016
Rocznica bitwy o Monte Cassino
12 maja senator Rocki, w imieniu Klubu Parlamentarnego PO, złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem Bitwy o Monte Cassino. Uroczystości upamiętniły rocznicę rozpoczęcia walk II Korpusu dowodzonego przez generała Władysława Andersa.

Opublikowane: 25.05.2016
Forum Polskich Ormian
8 maja senator Rocki wziął udział w Forum Polskich Ormian, podczas którego przeczytał list skierowany do zebranych przez Marszałka Senatu. Forum było okazją spotkania i dyskusji Ormian mieszkających w różnych miejscach Polski. Organizatorem był JE Ambasador Armenii w Polsce.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95