AktualnościMaj 2011 r.

Opublikowane:31.05.2011
Premiera polskiego filmu o końcu zimnej wojny
30 maja wieczorem senator Rocki wziął udział w uroczystej premierze filmu „Prawdziwy koniec zimnej wojny. Kulisy wstąpienia Polski do NATO” w reżyserii Jerzego Śladkowskiego. Gościem premiery był Prezydent Bronisław Komorowski.

Opublikowane: 28.05.2011
Święto Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
27 maja senator Rocki wziął udział w święcie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, podczas którego nastąpiło wręczenie dyplomu Doktora Honoris Causa pani Ambasador Hannie Suchockiej.

Opublikowane: 28.05.2011
Posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych
26 maja senator Rocki wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, podczas którego przyjęto projekt uchwały Senatu dotyczącej powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdowy.

Opublikowane: 28.05.2011
Spotkanie Prezydium Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskiej
Wieczorem 25 maja senator Rocki uczestniczył w spotkaniu Prezydium Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskiej, któremu przewodniczył Joseph Daul, z przedstawicielami klubów PO i PSL. Prezydium Grupy EPL złożyło w Polsce wizytę w związku z obejmowaniem przez nasz kraj przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Omawiano założenia polskiej prezydencji i sytuację w krajach południowej Europy.

Opublikowane: 28.05.2011
Posiedzenie Konwentu Seniorów Senatu
25 maja senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP, podczas którego przyjęto projekty porządku obrad 77. i 78. posiedzenia Senatu.

Opublikowane: 28.05.2011
Posiedzenia Klubu PO
25 maja senator Rocki przewodniczył posiedzeniom Prezydium Klubu, a następnie Klubu Senatorów PO, które były związanych z porządkiem obrad Senatu. Tego samego dnia senator wziął udział w posiedzeniach Kolegium, a następnie Prezydium Klubu Parlamentarnego PO, które były poświęcone równoległym posiedzeniom Sejmu i Senatu RP.

Opublikowane: 28.05.2011
Senatorowie za ratyfikowaniem nowych konwencji międzynarodowych
25 maja senator Rocki wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, która jednogłośnie przyjęła projekty stanowisk Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzonej w Grenadzie oraz w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie.

Opublikowane: 24.05.2011
Odnowienie doktoratu prof. Andrzeja K. Wróblewskiego
23 maja senator Rocki wziął udział w uroczystości odnowienia doktoratu profesora Andrzeja Kajetana Wróblewskiego na Uniwersytecie Warszawskim.

Opublikowane: 24.05.2011
Nowy Doktor Honoris Causa Akademii Pedagogiki Specjalnej
20 maja senator Rocki wziął udział w uroczystości nadania godności Doktora Honoris Causa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej profesorowi Henrykowi Skarżyńskiemu, wybitnemu otolaryngologowi, audiologowi, foniatrze, otochirurgowi i specjaliście z zakresu implantów słuchowych.

Opublikowane: 24.05.2011
Rankingu Szkół Wyższych '2011
19 maja senator Rocki uczestniczył w uroczystym ogłoszeniu wyników Rankingu Szkół Wyższych publikowanego przez „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą”.

Opublikowane: 24.05.2011
Gala Nagród Lewiatana
18 maja senator Rocki wziął udział w Gali Nagród Lewiatana, której towarzyszyła debata pod tytułem „Dlaczego kultura się liczy?” W debacie wzięli udział Michał Boni, Jerzy Hausner, Krystyna Janda, Sławomir Sikora, Aleksander Smolar, Jerzy Stark, Kazimiera Szczuka i Bogdan Zdrojewski.

Opublikowane: 24.05.2011
Spotkanie z litewskim ministrem edukacji i nauki
18 maja w godzinach porannych senator Rocki spotkał się w Wilnie z Ginarasem Steponaviciusem, Ministrem Edukacji i Nauki Republiki Litewskiej, który zapoznał senatora z dokonanymi na Litwie reformami w zakresie szkolnictwa wyższego. W kwietniu 2010 r. Sejm Litwy przyjął nowe prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które wprowadziło między innymi bon edukacyjny dla najlepszych studentów.

Opublikowane: 14.05.2011
Posiedzenia Klubu PO
11 maja senator Rocki uczestniczył w posiedzeniach Kolegium i Prezydium Klubu Parlamentarnego PO.

Opublikowane: 14.05.2011
Posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
11 maja po południu senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, które poświęcone było rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o ponowne rozpatrzenie ustawy o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie.

Opublikowane: 14.05.2011
Seminarium nt. reformy szkolnictwa wyższego
11 maja przed południem senator Rocki wygłosił referat na seminarium „Reforma szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia i ochrona własności intelektualnej” zorganizowanym przez Fundację im. Augustina-Jeana Fresnela i firmę Plagiat.pl.

Opublikowane: 14.05.2011
Posiedzenia Klubu Senatorów PO
Przed rozpoczęciem 76. posiedzenia Senatu senator Rocki przewodniczył zebraniom Prezydium Klubu Senatorów, a następnie Klubu Senatorów PO. Gościem Klubu była Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej. Przedmiotem dyskusji była ustawa o systemie informacji oświatowej. Minister wskazała na konieczność gromadzenia i przetwarzania informacji o liczbie uczniów. Informacje te są niezbędne dla prawidłowego finansowania działań oświatowych.

Opublikowane: 14.05.2011
Posiedzenie Konwentu Seniorów Senatu RP
W dniu 11 maja w godzinach porannych senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP. Przedmiotem dyskusji były projekty porządku obrad na 76. i 77. posiedzenie Senatu.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95