Aktualności







Maj 2009 r.

Opublikowane: 30.05.2009
Posiedzenia Konwentu Seniorów
27 maja senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów, na którym przyjęto projekty porządków obrad 35. posiedzenia Senatu w dniach 17-19 czerwca oraz uroczystego posiedzenia Senatu w dniu 3 lipca.

Opublikowane: 30.05.2009
Posiedzenia Klubu Senatorów PO
27 maja, przed posiedzeniem Senatu, senator Rocki prowadził posiedzenia Prezydium Klubu, a następnie Klubu Senatorów PO. Gościem posiedzenia Klubu był przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO, Zbigniew Chlebowski. Omawiano plan prac legislacyjnych oraz ustawy o zmianie Konstytucji RP (zmiany polegają na tym, że do Parlamentu nie będzie mogła być wybrana osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego) oraz o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych.

Opublikowane: 30.05.2009
100-lecie AZS
Wieczorem 22 maja w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta gala z okazji 100-lecia Akademickiego Związku Sportowego. Gośćmi byli: prof. Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Adam Giersz – wiceminister sportu, a także liczni rektorzy uczelni wyższych z wielu ośrodków akademickich. Senator, jako Prezes Zarządu Głównego AZS, wręczył pamiątkowe patery członkom Komitetu Honorowego Jubileuszu i podziękował Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej Panu Lechowi Kaczyńskiemu za objęcie patronatu nad obchodami 100-lecia.

Opublikowane: 30.05.2009
Uroczystość na cześć stypendystów Fulbrighta
22 maja senator Rocki był gościem uroczystości poświęconej stypendystom Grantów Fulbrighta. Pożegnano amerykańskich stypendystów, którzy przebywali na polskich uczelniach w kończącym się roku akademickim i wręczono certyfikaty Polakom wyjeżdżającym do USA na rok akademicki 2009/2010.

Opublikowane: 30.05.2009
Posiedzenia Klubu Parlamentarnego PO
21 maja senator Rocki wziął udział w posiedzeniach Kolegium i Prezydium Klubu Parlamentarnego PO. Omawiano sprawy wewnętrzne Klubu.

Opublikowane: 30.05.2009
Posiedzenie sejmowej komisji sportu
20 maja senator Rocki – jako Prezes Zarządu Głównego AZS – wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Sportu, na którym przedstawił informację na temat współpracy uczelni wyższych i Akademickiego Związku Sportowego w realizacji programów szkolenia w Akademickich Centach Szkolenia Sportowego oraz zaprezentował historię AZS.

Opublikowane: 30.05.2009
Spotkanie z przewodniczącym UKA
18 maja senator Rocki spotkał się z przewodniczącym Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, prof. Markiem Wąsowiczem, w celu omówienia perspektyw rozwoju systemu akredytacji w świetle zmieniającej się sytuacji na polskim rynku edukacji wyższej i przygotowywanych zmian w systemie szkolnictwa wyższego.

Opublikowane: 20.05.2009
O AZS na komisji senackiej
20 maja senator wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, gdzie przedstawił informację o współpracy wyższych uczelni Akademickiego Związku Sportowego w realizacji programów szkolenia w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego. W drugim punkcie porządku obrad senator przedstawił historię AZS obchodzącego w tym roku akademickim swe 100-lecie.

Opublikowane: 18.05.2009
Nowy Doktor Honoris Causa UW
15 maja senator Rocki był gościem uroczystości wręczenia dyplomu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Warszawskiego profesorowi Francisowi J. Ayali. Uroczystość ta była centralnym punktem obchodów Roku Karola Darwina.

Opublikowane: 18.05.2009
Konferencja nt. procesu bolońskiego
14 maja senator przewodniczył pierwszej sesji konferencji „Proces boloński a strategie rozwoju szkół wyższych”, która odbyła się w SGH z udziałem przedstawicieli kilkudziesięciu uczelni wyższych z całej Polski. Tematem sesji było przedstawienie wyników konferencji ministrów w Leuven/Louvain-la-Neuve (referat dra T. Saryusza-Wolskiego), kierunków reform wynikających z wprowadzania europejskich i krajowych Ram Kwalifikacji (prezentacja prof. E. Chmieleckiej) oraz przedyskutowanie zmian w modelu akredytacji (prof. M. Socha przedstawił punkt widzenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a prof. M. Wąsowicz reprezentował Uniwersytecką Komisje Akredytacyjną). Konferencję poprzedziło wręczenie certyfikatów akredytacyjnych nadanych uczelniom przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Opublikowane: 18.05.2009
Spotkanie z Ministrem Infrastruktury
14 maja senator Rocki spotkał się z Cezarym Grabarczykiem, Ministrem Infrastruktury, w celu przedstawienia mu postulatów żeglarzy w kwestii zmian w ustawie o żegludze śródlądowej.

Opublikowane: 15.05.2009
O zmianach w ustawie o żegludze śródlądowej
13 maja senator Rocki spotkał się z przedstawicielami środowisk żeglarskich w celu omówienia zmian w ustawie o żegludze śródlądowej mających na celu liberalizację przepisów (tzw. bezpatencie). Celem zmian jest umożliwienie – tak jak jest to w większości państw – żeglowania bez konieczności posiadania patentów żeglarskich i rejestrowania łodzi.

Opublikowane: 14.05.2009
Prelekcja dla słuchaczy Akademii Młodego Ekonomisty
12 maja senator Rocki poprowadził wykład pod tytułem „Czy w ekonomii dwa plus dwa równa się cztery, czyli jak liczą ekonomiści” dla słuchaczy Akademii Młodego Ekonomisty. Akademia ta jest jedną z inicjatyw Szkoły Głównej Handlowej mających na celu upowszechnienie podstaw wykształcenia ekonomicznego. Obok AME, który dedykowany jest gimnazjalistom, prowadzone są zajęcia w Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym (szkoły podstawowe), a także przeprowadzana jest – jako wspólna inicjatywa Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych – Olimpiada Przedsiębiorczości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wyniki IV edycji tej olimpiady ogłoszone zostaną 4 czerwca w SGH.

Opublikowane: 14.05.2009
Ranking „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”
12 maja senator Rocki brał udział w ogłoszeniu wyników dziesiątego rankingu szkół wyższych organizowanego przez dziennik „Rzeczpospolita” i miesięcznik „Perspektywy”.

Opublikowane: 14.05.2009
Spotkanie z Ministrem Skarbu
12 maja senator Rocki spotkał się z Aleksandrem Gradem, Ministrem Skarbu, i przedstawił mu propozycję zmian w zasadach wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych.

Opublikowane: 12.05.2009
Spotkanie z wyborcami
11 maja senator Rocki spotkał się w swoim biurze z wyborcami, którzy przedstawili mu ich problemy życiowe, a także propozycje zmian w systemie finansów publicznych.

Opublikowane: 10.05.2009
Posiedzenie KRUP
8 maja senator Marek Rocki wziął udział w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, które odbyło się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Senator przedstawił wyniki prac Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2008 roku oraz omówił problemy współpracy z Uniwersytecką Komisją Akredytacyjną na tle funkcjonowania innych środowiskowych komisji akredytacyjnych.

Opublikowane: 08.05.2009
Konkurs na najlepszego analityka makroekonomicznego
6 maja senator Rocki wziął udział w ogłoszeniu wyników konkursu na najlepszego analityka makroekonomicznego zorganizowanego wspólnie przez dziennik „Rzeczpospolita” i Narodowy Bank Polski.

Opublikowane: 08.05.2009
Spotkanie z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
6 maja w godzinach przedpołudniowych senator Rocki spotkał się z prof. Barbarą Kudrycką, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w celu omówienia kierunków zmian w prawie szkolnictwa wyższego i zasadach finansowania Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Zmiany przygotowywane przez Ministerstwo mają na celu wprowadzenie autonomii uczelni i ich odpowiedzialności za programy nauczania.

Opublikowane: 07.05.2009
Spotkanie z Rektor warszawskiej AWF
5 maja senator Rocki spotkał się z prof. Alicją Przyłuską-Fiszer, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Rozmowy dotyczyły zasad finansowania sportu akademickiego i AZS.






Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95